top of page

Plutos rejse gennem Vandbæreren

- en dyb længsel efter individuel frihed vil forandre verdenssamfundet

Astrologi er åndsvidenskaben om cyklusser. Dette øjeblik har aldrig eksisteret før og vil aldrig eksistere igen. Universet er i konstant forandring og udvidelse og menneskelivet det samme. Men planeternes kredsløb om solen underviser os i naturens cykliske arbejdsform, der som årstiderne skaber en rytme, der til trods for den evige foranderlighed, giver mennesket mulighed for at tune ind på de eksistentielle tematikker planeterne byder os og arbejde sammen med dem.


Det er med andre ord ikke tilfældigt hvordan kollektive verdensbegivenheder og tankestrømme udfolder sig. De aktiveres og influeres af disse planetære cyklusser og deres energi påvirkninger af menneskets bevidsthed.


Den 23. marts 2023 vil en af disse planetære cyklusser skabe et markant skift i den kollektive bevidsthed og verdenssamfundet som et hele. Den store transformator, den kompromisløse viljes planet, Pluto, skifter nemlig tegn. Pluto har siden 2008 bevæget sig gennem Stenbukken, og symbolsk for Plutos evne til at skære til roden, udløste hans entre i Stenbukken finanskrisen der kastede hele verdenssamfundet ind i en dyb krise. Krise er et nøgleord når vi har med Pluto at gøre, men ordet skal forstås som noget langt mere konstruktivt end den betydning de fleste tillægger ordet. Etymologisk betyder ordet krise “at skelne, at vælge”. Heri ligger dyb visdom. Kriser tvinger os til at vælge mellem det døende og det levende. Så længe vi holder fast i det døende, lige så længe vil krisen kradse og med tiltagende kraft. Formår vi at give slip på de rigide ideer, former og følelser der står i vejen for den dybe livskraft Pluto søger at åbne til, vil vi mærke Plutos yderst velgørende egenskaber, der netop hjælper os helt ind i den ærlighed og ægthed, det kræver at leve et autentisk og vitalt liv.


Det er destruktion før konstruktion. Ødelæggelsen af de uhellige altre er nødvendig, førend de nye og livgivende katedraler af sandhed kan bygges.


Pluto er kort sagt livskrisernes planet, og han tager sig god tid til at rense op i alt det, der ikke længere tjener det levende. Radikale forandringer og “rod” behandling i livets underland er ufravigelige konsekvenser af Plutos rejse gennem et tegn og hus. Den 23. marts 2023 starter en ny transformations proces, når Pluto træder ind i Vandbærerens tegn, hvor han bliver til d. 11. juni 2023, hvorefter han igen genbesøger Stenbukken grundet den retrograde bevægelse. Herefter vil Pluto atter træde ind i Vandbærerens tegn d. 21. januar 2024 (parallelt med USA’s første Pluto retur, betydende at Pluto har gennemført en fuld cyklus på 248 år for første gang, siden landet blev grundlagt. Eksamenstid for supermagten og dermed verden. Times are a-changing), for derefter at besøge Stenbukken en sidste gang i denne omgang mellem d. 2. september til 19. november 2024. Pluto vil endegyldigt være i Vandbærerens tegn fra d. 19. november 2024 og befinde sig der frem til 2044 - så der lagt an til en maraton af Uranske forandringer.


For kort at demonstrere hvordan en Pluto transit virker, kan vi fremhæve nogen kardinalpunkter fra hans tid i Stenbukkens tegn, som bl.a. har at gøre med samfundets strukturer, globale virksomheder og monopoler, patriarkalske magthierarkier, konservatisme, ambitioner og autoritære styreformer.


Som nævnt brød finansverdenen sammen i 2008, da Pluto entrerede Stenbukken. Siden har vi bl.a. set UK bryde med sit historiske bånd til EU, MeToo og Black Lives Matter bevægelsernes globale oprør overfor undertrykkende samfundsstrukturer og normer, en global corona-krise der udløste drakoniske indgreb og kastede verdenssamfundet ind i afmagt og frygt, samt en krig i Ukraine der har rystet Europa og skabt fornyede trusler om atomkrig. Alt i alt en periode mættet af radikale ændringer i den konkrete virkelighed, menneskets psyke og de sociale mønstre.


Gamle magtstrukturer smuldrer, i takt med at nye rebelske ideer opstår


Men hvad ved vi om om Plutos tidligere transitter i Vandbæreren? Plutos kredsløb om Solen varer 248 år og sidste gang dværgplaneten besøgte Vandbæreren var i 1778-1798. Astrologisk set giver retrospektive studier af disse cyklusser os meget information om, hvilke tematikker vi kan forvente os, når en lignende, men naturligvis ny og unik transit indfinder sig. Menneskeheden er jo ikke den samme som den var for 248 år siden, derfor findes der ikke en 1:1 manual, men indikationer om tematikker og mønstre.


Perioden er en del af den historiske æra som kaldes oplysningstiden, og var kendetegnet af en revolutionær energi. Den Amerikanske Uafhængighedskrig fandt sted mellem 1775-1783 og resulterede i fødslen af Amerikas Forenede Stater og den endegyldige løsrivelse fra Storbritannien. Den Franske Revolution fandt sted mellem 1789-1799 og resulterede bl.a. i afskaffelsen af enevældet, fødslen af den franske republik og vedtagelsen af Menneskerettighedserklæringen som er en inspirationskilde til FN's Menneskerettighedserklæring fra 1948. To monumentale begivenheder der har haft overvældende indflydelse på ikke kun vestens samfund, men verdenssamfundet som helhed. I Danmark indførte Struensee fuld trykkefrihed i denne periode, hvilket havde åbenlyse konsekvenser for deling af viden og oplysning, hvilket fik mange praktiske og konkrete følger.


Den franske revolutions motto og siden republikkens motto, liberté, égalité, fraternité, på dansk frihed, lighed, broderskab, menes at stamme fra en tale i 1790. Netop disse ord er arketypiske kvaliteter for Vandbæreren og tegnets hersker Uranus.


Den kommende periode på 20 års tid, vil bl.a. handle om uafhængighedsprocesser og rebelske reaktioner på systemer, der ikke tjener individets frihed og menneskehedens udvikling mod mere humane leveforhold. Ikke kun for de få, men de mange. En understrøm af “guddommelig utilfredshed” er roden til den voksende uro og utålmodighed der vil føles dybt i folkesjælen. Flere og flere vil mærke en intens mæthed over tingenes tilstand og en sult efter fornyelse. Processen vil starte i frustration og med tiden kunne omsættes til kreativitet og genial iderigdom.


Fællesskaber af ligesindede der ønsker samme frigørelse på deres unikke, specifikke facon, vil blive flere og flere. Generelt vil perioden bære præg af et oprør med generiske, uniforme, unipolare tankemåder og bane vej for et langt mere fragmenteret landskab af sociale bevægelser, politiske dagsordener og aktivistiske grupperinger med mål om øget autonomi. Tiden er inde til at smide fortidens lænker og omfavne helt nye ideer om det at være menneske, der skal lykkes med at leve i større grad af samhørighed med hinanden, kloden, naturen og dyreriget.


Disse strømme af frigørelsesprocesser vil forventeligt skabe uro og rystelser i alle lag af verdenssamfundet og efterlade de kendte og herskende økonomiske og politiske strukturer med flere spørgsmål end svar. Det vil være udfordrende tider for de kræfter, der forsøger at konservere og forsvare udpinte magtstrukturer, der centrerer indflydelse hos de få privilegerede. Som da folket væltede enevældet i Frankrig i 1700 tallet, vil vor tids adel, de ultra rige, ledende politikere og globale virksomhedskonglomorater blive mødt, med mere og mere utilfredshed og det enkelte individs manglende accept af meningsløse, urimelige og unfair systemer. Kollektiv længsel efter at løsrive sig fra plejer og ønsket om at forfølge ens egen unikke og individuelle vej, vil givet føre til at institutioner og organisationer, vi gennem årtier har haft en fornemmelse af altid vil være her, kan smuldre og falde fra hinanden.


Innovation og etiske dilemmaer transformerer samfundet


Med Uranus og Vandbæreren i en kinddans med Pluto, skal vi forvente det uventede. Pludselige ændringer og mærkelige, uforudsigelige hændelser og mirakuløse løsninger vil være en del af processen. På godt og ondt. Dette kommer ikke mindst til at ske indenfor den teknologiske udvikling, som også har med Uranus og Vandbæreren at gøre. Innovation og teknologiske fremskridt, vil nå nye usete højder og resultere i fundamentale ændringer af det samfund, vi kender. Med afsæt i det vi ved nu, tror vi, at vi har en ide om hvad fremtiden byder på, men med Pluto i Vandbæreren vil vi tvinges til at frigøre os fra det kendte, konstant blive overrasket og til tider rystet i vores grundvold. Etiske dilemmaer og eksistentielle spørgsmål om menneskets forhold til f.eks. AI og robotteknologi vil tvinge helt nye juridiskerammer for samfundslivet frem, i takt med at mødet mellem menneske og maskine bliver stadigt mere komplekst. Teknologien kan på visse områder sætte mennesket fri på revolutionerende vis, men også føre overvældende kaos med sig. Frihed uden ansvar er ikke en frugtbar kombination og i den sammenhæng er det velgørende at blive opmærksom på at Saturn var den gamle hersker i Vandbæreren, før Uranus blev opdaget. Saturn har med konkrete realiteter at gøre. Saturn vil opkræve sin told, der hvor vores inspiration og udviklingstrang ikke har jordforbindelse.


En af skyggesiderne ved denne periodes radikale transformation af eksisterende strukturer og overbevisninger, er tendensen til polarisering, ekstreme holdninger og et overdrevent mentalt/intellektuelt fokus. Vandbæreren er et fast lufttegn og har med de mentale sfærer at gøre. Splittelse og adskillelse vil være en udfordrende og kritisk følgevirkning af denne periodes indflydelser. Autoritære magtstrukturer og drakoniske tiltag kan komme fra progressive, “lighed og broderskabs” orienterede venstrefløjs regeringer verden over, når frihedskampen glemmer at sætte individet i centrum af processen. Også på det felt vil vores virkelighedsopfattelse blive vendt på hovedet og udfordret.


Alt i alt går vi en 20 årig periode i møde, der vil vende op og ned på mange af de strukturer, vi kender og er vant til. Så fundamentale samfundsmæssige ændringer vil skabe uro og intense interaktioner, men helt grundlæggende vil Plutos rejse gennem Vandbæreren føre nye muligheder for individuel frihed, mere retfærdige samfund og større humanistisk bevidsthed med sig. Det er værd at kæmpe for.


Hvordan disse overordnede tematikker vil manifestere sig og virke i dit liv, hænger bl.a. sammen med hvilket hus Pluto bevæger sig gennem i dit fødselshoroskop. Det vil være til stor gavn og inspiration at dykke ned i den viden, så du kan arbejde sammen med indflydelserne på en konstruktiv og meningsfuld måde. For ingen af os slipper for Plutos intense transformatoriske kræfter, men vi har et valg om, hvordan vi vil håndtere dem.


Med ønsket om frihed for alle. God plutonisk rejse ind i Vandbærerens intense, forunderlige og inspirerende univers.Comments


bottom of page